REKISTERINPITÄJÄ

Foodmec Oy

Yhteystiedot:
Mottisenkatu 3
67700 Kokkola, FINLAND

REKISTERÖIDYT

Nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen
  • Tiedottamiseen ja palveluista kertomiseen
  • Tilausten ja toimitusten käsittelyyn

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri sisältää yritysten yhteyshenkilöiden osalta seuraavia tietoja: nimi, titteli tai rooli, työpaikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Keräämämme henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään tai hänen työnantajaltaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Foodmec Oy:n ulkopuolelle. Mahdollisissa luovutustapauksissa olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

KÄSITTELYN KESTO

Säilytämme henkilötietoja yhteistyökumppanin ja Foodmec Oy:n välisen asiakas-, yhteistyö- ja toimittajasuhteen vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.